Waarom Community Index?

Een van de grootste uitdagingen waar lokale overheden en zorginstellingen voor staan, is het optimaal genereren, analyseren en toepassen van data. Data is volop voorhanden en informatie vormt nu en in de toekomst meer dan ooit de basis voor keuzes, operaties en implementatietrajecten. De dienstverlening van Community Index start bij úw beleidsvragen en verantwoordingsvraagstukken.

De kunst is echter om uit de grote hoeveelheden open data, ook wel big data, de relevante informatie naar boven te halen en gegevens met elkaar te combineren zodat verbanden zichtbaar worden en de juiste dialoog kan plaatsvinden. Daarvoor is het soms nodig om bronnen te verrijken, zonder de zeggingskracht te beperken, aan elkaar te koppelen, te visualiseren en ze te analyseren.

Dit doet Community Index voor u:

  • Verhelderen van de vraag
  • Verzamelen van data
  • Valideren van data
  • Verbinden van data
  • Vergelijken van data
  • Visualiseren van data
  • Vooruitzien

Community Index geeft gebruikers een nieuwe bril zodat het mogelijk wordt om een meervoudige blik op de realiteit te ontwikkelen.

Wat doet Community Index?

Community Index is een softwaredienst (Cloud service) dat lokale overheden, zorginstellingen en onderzoeks- en adviesbureaus voorziet van data en gereedschappen waarmee professionals in hun eigen domein effectief aan de slag kunnen. Het combineren van data en de visualisatie hiervan leiden tot nieuwe inzichten en bieden nieuwe mogelijkheden om kansen te creëren en uitdagingen aan te gaan. Door Community Index in te zetten krijgt u de beschikking over gereedschappen waarmee u op een onderzoekende wijze naar data kunt kijken en zo grip kunt krijgen op mogelijke scenario’s of verantwoordingsvragen.

Data
Gegeven inwoners per oppervlak
Bewerking Aantal inwoners (AANT_INW) per oppervlak (OPP_LAND)
Jaar 2015
Bron CBS, Kadaster
URL CBS - Wijk- en Buurtkaart 2015 - 2016
Indicator Waarde Eenheid
Gemeente
Gemeente code
Inwoners aantal
Oppervlak km2
Inwoners per oppervlak aantal/km2
Referentie

Eén van de vele gereedschappen van Community Index: Vergelijken

  • Klik op een gemeente, dit wordt de referentie gemeente
  • Meer blauw betekent hogere waarden, meer oranje betekent lagere waarden

Dit biedt Community Index voor u

Community Index heeft vele toepassingen en kan desgewenst op maat worden ingericht. Een overzicht van de belangrijkste functionaliteiten (klik hier voor een beknopte demo):

Visualisering van data door weergave op landkaart

Community Index maakt het eenvoudig om voor u relevante geo-gecodeerde data op een kaart weer te geven en deze toe te voegen aan rapportages. Veel datasets zijn voorzien van een codering die aan een locatie of gebied is toe te schrijven. Community Index kan deze data weergeven op een landkaart waarmee het mogelijk wordt om verbanden tussen data en gebiedskenmerken eenvoudig weer te geven. Door data samen te voegen en deze letterlijk op regioniveau in kaart te brengen, ontstaan inzichten en nieuwe onderzoeksrichtingen.

Rapportage en dashboarding

Community Index maakt het eenvoudig om rapportages samen te stellen met heldere grafieken en diagrammen, en maakt het bovendien mogelijk om de getoonde afbeeldingen te gebruiken in programma’s als PowerPoint of Word. Community Index plaatst de grafiken en andere visualisaties op een slimme en intuïtieve manier bij elkaar zodat er een nuttig en eenvoudig te interpreteren dashboard ontstaat dat de huidige status weergeeft van de informatie die u belangrijk vindt.

Nederland

Benchmarking en monitoring

Meten is weten. Maar zonder een helder referentiekader geven meetresultaten niet voldoende handvatten om deze effectief te kunnen duiden. Hoe doet uw organisatie het bijvoorbeeld ten opzichte van een door u gekozen referentie-organisatie? En hoe verhouden de prestaties van uw zorginstelling, gemeente of regio zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Antwoorden op dergelijke vragen scheppen een kader waarin de informatie beter kan worden geduid en het eenvoudiger wordt om richting te geven aan uw afdeling of organisatie. Community Index schept een heldere samenhang waarin informatie meer zeggingskracht krijgt.

‘Data-driven’ beleidsondersteuning

Het is mogelijk om met Community Index eigen datasets in te voeren en te visualiseren. Door deze data regelmatig te actualiseren is het mogelijk om effecten en trends te ontdekken in de data. Er wordt op deze manier een uniforme en meer consistente basis gelegd. Daardoor worden beleidsscenario’s beter onderbouwd of vormgegeven. Ook verantwoording wordt mogelijk op basis van open data en verbanden met eigen data.

Transparante omgang met data

Van alle open data die Community Index gebruikt, wordt aangegeven wat de bron, het jaartal en de eventuele bewerkingen zijn die hebben plaatsgevonden. Op deze wijze zijn alle resultaten te verantwoorden en, indien gewenst, te reproduceren.

Verantwoording op basis van datagovernance

De informatie die in Community Index tot stand komt, wordt gebruikt om beleidskeuzes te ondersteunen of te verantwoorden. Het is daarbij essentieel dat de gebruikte bronnen verantwoord en betrouwbaar zijn. Community Index bewaakt dit.

Service based

Community Index wordt aangeboden als dienst: dat betekent geen installatie, en dus ook geen extra werkbelasting voor de lokale IT-organisatie. Met een moderne browser is alle functionaliteit direct voor u beschikbaar.

Community Index en het belang van data

Bij Community Index draait alles om data. Community Index maakt daarbij gebruik van de volgende databronnen:

Open data

Community Index geeft toegang tot een groot aantal voorgeselecteerde en relevante open databronnen. Deze databronnen zijn geschikt gemaakt om op een eenvoudige wijze te gebruiken. Zonder hierbij de bestaande datasets te beïnvloeden. De bronnen zijn op een transparante wijze verrijkt zodat het hanteren en combineren eenvoudig en eenduidig kan plaatsvinden.

Eigen data

Organisaties hebben toegang tot niet-generieke data die relevant zijn voor het functioneren van de organisatie, maar die niet in landelijk georiënteerde datasets voorkomen. Het is vaak wenselijk deze data af te zetten tegen of te combineren met data die afkomstig is uit open databronnen. Community Index biedt de mogelijkheid om in een eigen en afgeschermde omgeving deze data te combineren om deze in een breder perspectief te kunnen plaatsen.

Prestatie-indicatoren van het domein (Kpi’s)

Community Index heeft een set prestatie-indicatoren samengesteld die een goed beeld geven van de performance van een zorginstelling of lokale overheid. Door deze prestatie-indicatoren biedt Community Index de mogelijkheid om met instellingen of regio’s te benchmarken.

Aggregatie

Het merendeel van de data die in Community Index wordt gebruikt zijn geo-gecodeerd: toegekend aan een regio of locatie. Per dataset kan het niveau van geo-codering verschillen. Zo kan de data aanwezig zijn voor WMO-gebieden of op Postcodeniveau. Community Index biedt hiervoor ondersteuning. Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de data door Community Index aangeboden op verschillende aggregatieniveaus zodat het altijd mogelijk is om bronnen van verschillend niveaus met elkaar te combineren.